موسسه آموزش عالی کارموسسه آموزش عالی کار
موسسه آموزش عالی کارموسسه آموزش عالی کار
زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93
زمان انتخاب واحد
بهمن ماه
الی
بهمن ماه
11
12
حذف و اضافه
2.3.4.5
اسفند ماه
شروع کلاسها
13
بهمن ماه
همایش ها و سخنرانی ها
اطلاعیه ها
ارسال کتاب به دوستان